วันที่
ชื่อเรื่อง
8  พ.ค. 2562
ซื้อค่าวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเสาธง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2562
จ้างโครงการขุดลอกคลอง จากลำสะแทด - หนองส้มโฮง บ้านคอกหมู หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
จ้างโครงการขุดลอกคลองไส้ไก่ จากคลองอีสานเขียว (โนนเขวา-ป่าช้า) บ้านคอกหมู หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดาวลูกไก่ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๗๖๒ (ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2562
โครงการก่อสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๑๔๗-๘๐๓ สายบ้านปลักแรต -โคกใหญ่
29  เม.ย. 2562
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรพรราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๑๔๗-๐๓ สายบ้านปลักแรต-โคกใหญ่ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง ตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
29  เม.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลาง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู่ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ (ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2562
จ้างโครงการขุดลอกหนองกุดปลาหมอ กักเก็บน้ำ (แก้มลิง) บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ทีึ่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2562
จ้างโครงการขุดลอกหนองกุดปลาหมอ - ปากกุดเวียน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง