วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ส.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.143-03 สายบ้านปลักแรต - โคกใหญ่ กว้าง 6 เมตร ยาว 660 เมตร หนา 0.05 เมตร ไม่มีไหล่ทาง
27  ส.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.143-03 สายบ้านปลักแรต - โคกใหญ่
27  ส.ค. 2562
โครงการก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.143-03 สายบ้านปลักแรต - โคกใหญ่ กว้าง 6 เมตร ยาว 660 เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่มีไหล่ทาง
27  ส.ค. 2562
จ้างค่าจ้างย้ายเสาไฟฟ้าหลังอาคารสำนักงานและห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างโดมหลังคาเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2562
จ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่าง โครงการอบรมคุณธรรม จริยะรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านโนนสมบูรณ์ - กุดปลาหมอ) บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้างวัดปลักแรต - หนองปลักแรต) บ้านปลักแรต หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายกิตติชัย เขาทอง - บ้านนายทองคำ ฤทธิพิษ) บ้านช่องแมว หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง