วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ส.ค. 2561
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2561
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2561
จ้างค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างตามโครงการส่งเสริมคูณธรรม จริยธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างรั้วบ่อกลบขยะ บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างรั้วรอบบ่อกลบขยะ บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างรั้วสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน บ้านลิ้นฟ้า หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2561
จ้างค่าจ้างเหมาประกอบอาหารว่างและอาหารกลางวันตามโครงการส่งเสริมเยาวชนขับขี่ปลอดภัย ถูกกฏจราจรลดความเสี่ยงอุบัติเหตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2561
จ้างค่าจ้างเหมาประกอบอาหารว่างและอาหารกลางวันตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2561
จ้างค่าจ้างเหมาช่วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประจำเดือนสิงหาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2561
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง