วันที่
ชื่อเรื่อง
12  มิ.ย. 2561
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสติกคอนกรีต นม.ถ.14307 บ้านคอกหมู - บ้านท่าสวนยา (เริ่มต้นวัดบ้านปลักแรต สิ้นสุดระยะ 952 เมตร มาทางบ้านดอนสั้น)
8  มิ.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2561
จ้างโครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กด้านข้างห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู่ ประจำเดือน มิถุนายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดาวลูกไก่ ประจำเดือน มิถุนายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2561
จ้างโครงการขุดบ่อขยะพร้อมฝังกลบขยะ บ้านคอกหมู หมู่ที่ 10 ตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2561
จ้างก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม (สำหรับครู) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู่ ตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างเสาธงชาติพร้อมลานเอนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู่ ตำบลดอนมัน อ.ประทาย จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2561
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนางเปรมวดี ต้นไธสง - คลองอีสานเขียว) บ้านดอนสั้น หมู่ที่ 4 ตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง