วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ต.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง โดย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถเก็บขยะ หมายเลขทะเบียน ฆง 9408 นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ 001 - 56 - 0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 และช่วงปิดภาคเรียน สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลดอนมัน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต. ดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2566
จ้างเติมผงเคมีถังดับเพลิง ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 15 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู่ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดาวลูกไก่ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดาวลูกไก่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ต่างๆ สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
จ้างเหมาปรับเกลี่ยคูคลองอีสานเขียว หมู่ที่ 6 บ้านหนองยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
จ้างเหมาวางท่อคู่ หนองกุดปลาหมอ หมู่ที่ 7 บ้านโนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง