วันที่
ชื่อเรื่อง
11  มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายจากที่นานายบุดดี จันทพรม - คลองอีสานเขียว หมู่ที่ 10 บ้านคอกหมู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดาวลูกไก่ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู่ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2567
จ้างวางท่อระบายน้ำ จากบ้านนางสมทรง แก้วฝ่ายนอก - บ้านนางอ้ม สอนวงษ์แก้ว หมู่ที่ 10 บ้านคอกหมู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2567
จ้างวางท่อระบายน้ำแบบครึ่งท่อน บ้านหนองยาง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction) โดย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง