วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.ค. 2561
ซื้อค่าจัดซื้อต้นไม้ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2561
ซื้อค่าจัดซื้อต้นไม้ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบสำนักงาน อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2561
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุตามโครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2561
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2561
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุาำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2561
จ้างค่าจ้างเหมาพ่นหมอกควัน โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2561
ซื้อค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2561
ซื้อค่าจัดซื้อธงชาติ ธง วปร. พร้อมเสาธง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2561
ซื้อค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดาวลูกไก่ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ เด็กเล็กจำนวน ๒๖ คน เป็นเวลา ๒๐ วันทำการเรียนการสอน ในอัตราคนละ ๒๐ บาท/คน/วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง