วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.พ. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อเก้าอี้บุนวม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่าง โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการท้องถิ่นด้านการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาช่วยงานการเงินและบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2562
จ้างจ้างเหมารักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2562
จ้างจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2562
จ้างจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาช่วยงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สถานที่กลาง) อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2562
จ้างจ้างเหมาช่วยงานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดาวลูกไก่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง