วันที่
ชื่อเรื่อง
17  เม.ย. 2562
จ้างโครงการขุดคลอง (จากหนองโจน - นานางสำรอง) บ้านดอนสั้น หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2562
จ้างโครงการขุดคลองไส้ไก่จากหนองหัวลิง - หนองโจน บ้านดอนสั้น หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2562
จ้างโครงการขุดคลองส่งน้ำจากลำสะแทด - หนองโจน บ้านดอนสั้น หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2562
จ้างโครงการขุดคลอง(จากหนองโน - นานางสำรอง) บ้านดอนสั้น หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2562
จ้างโครงการขุดคลองส่งน้ำจากหนองเบ็น - หนองมน เข้าหนองจระเข้ (ประปา) พร้อมประตูปิด - เปิด และปรับปรุงถนนดินตลอดคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 10 บ้ารคอกหมู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2562
จ้างค่าจ้างทำป้ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาช่วยงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้าโรงสีชุมชน - หน้าบ้านนางสมร หลักมาก) บ้านหนองยาง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้าบ้านนางเสงี่ยม-บ้านนายสนาม มหาไธสง) บ้านปลักแรต หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายนายสกล-บ้านธเนศ-บ้านนายพันธ์) บ้านปลักแรต หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง