วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ม.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อหมึกเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาต่อสัญญาค่าพัฒนาระบบเว็ปไซด์ ค่าเช่าพื้นที่ และค่าต่ออายุโดเมนเนม ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อน้ำยาเติมถังดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาจััดสถานที่พร้อมเวทีและเครื่องขยายเสียงโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อของรางวัลตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2561
จ้างค่าจ้างเหมาช่วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดาวลูกไก่ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง