วันที่
ชื่อเรื่อง
2  เม.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้างวัดปลักแรต-หนองปลักแแรต) บ้านปลักแรต หมู่ที่ 3 ตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาช่วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาช่วยงานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาช่วยงานธุรการ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู่ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดาวลูกไก่ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2562
จ้างเหมาจัดเตรียมสนามและสถานที่แข่งขันกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อถ้วยรางวัลและวัสดุอุปกรณ์การแข่งขันกีฬาและวัสดุที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฒาดอนมันเกมส์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาเช่าเครื่องขยายเสียงภาคสนามตามโครงการแข่งขันกีฬาดอนมันเกมส์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง