วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.พ. 2562
จ้างเหมาช่วยงาศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2562
จ้างเหมาช่วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2562
จ้างเหมาช่วยงานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดาวลูกไก่ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2562
จ้างเหมาถมดินสระน้ำสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู่ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2562
จ้างการจ้างเหมาเย็บผ้าคลุมโต๊ะพับหน้าขาวโฟเมก้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาเย็บผ้าคลุมโต๊ะพับหน้าขาวโฟเมก้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ พร้อมวางท่อความยาว 2,400 เมตร หมู่ที่ 3 บ้านปลักแรต ตำบลดอนมัน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  ก.พ. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง พร้อมวางท่อความยาว 2,200 เมตร หมู่ที่ 7 บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลดอนมัน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)