วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ธ.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.143-07 สายบ้านคอกหมู - ท่าสวนยา ตำบลดอนมัน กว้าง 6 เมตร ยาว 3,176 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 19,185 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  ธ.ค. 2561
จ้างค่าจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศศูนยืพัฒนาเด็กเล๋็กองคืการบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2561
จ้างค่าจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2561
จ้างค่าจ้างเหมาเครื่องปรับอากาศสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2561
ค่าจ้างเหมาช่วยงานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประจำเดือน ธันวาคม 2561
30  พ.ย. 2561
จ้างค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2561
จ้างค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2561
จ้างค่าจ้างเหมาช่วยงานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประจำเดือน ธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2561
จ้างค่าจ้างเหมาช่วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประจำเดือน ธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดาวลูกไก่ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง