วันที่
ชื่อเรื่อง
29  พ.ย. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู่ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2561
ซื้อค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2561
ซื้อค่าจัดซื้อตู้เย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2561
จ้างค่าจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ บ้านลิ้นฟ้า หมู่ที่ 9 ตำบลดอนมัน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12  พ.ย. 2561
ซื้อโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู่ องคืการบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2561
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
1  พ.ย. 2561
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.143-07 สายบ้านคอกหมู - ท่าสวนยา ตำบลดอนมัน กว้าง 6 เมตร ยาว 3,176 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 19,185 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
1  พ.ย. 2561
โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ บ้านลิ้นฟ้า หมู่ที่ 9 ตำบลดอนมัน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
1  พ.ย. 2561
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง พร้อมวางท่อความยาว 2,200 เมตร หมู่ที่ 7 บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลดอนมัน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา