วันที่
ชื่อเรื่อง
6  มี.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนางคูณ - บ้านนางจ่อง เหล่าบุญ) บ้านดอนสั้น หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายรอด - คลองอีสานเขียว) บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลดอนมัน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2562
จ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงานงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2562
จ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2562
จ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2562
จ้างเหมาช่วยงาศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2562
จ้างเหมาช่วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2562
จ้างเหมาช่วยงานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดาวลูกไก่ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง