วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ม.ค. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาจััดสถานที่พร้อมเวทีและเครื่องขยายเสียงโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อของรางวัลตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2561
จ้างค่าจ้างเหมาช่วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดาวลูกไก่ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2561
จ้างค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงานองคืการบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2561
จ้างค่าจ้างเหมาช่วยงานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2561
ซื้อค่าจัดซื้อท่อระบายน้ำ บ้านช่องแมว หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2561
ถมดินพร้อมปรับเกลี่ยพื้นที่ตามโครงการหนึ่งอปท. หนึ่งถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม