วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ธ.ค. 2561
จ้างค่าจ้างเหมาช่วยงานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2561
ซื้อค่าจัดซื้อท่อระบายน้ำ บ้านช่องแมว หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2561
ถมดินพร้อมปรับเกลี่ยพื้นที่ตามโครงการหนึ่งอปท. หนึ่งถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม
19  ธ.ค. 2561
ซื้อค่าจัดซื้อบ่อซีเมนต์ตามโครงการหนึ่งอปท. หนึ่งถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2561
ซื้อต้นไม้และดินปลูกตามโครงการหนึ่งอปท. หนึ่งถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2561
ซื้อค่าจัดท่อคอนกรีตตามโครงการหนึ่งอปท. หนึ่งถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อต้นไม้ตามโครงการหนึ่งอปท. หนึ่งถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2561
จ้างประเมินความพึงพอใจประชาชนที่มีต่อการให้้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.143-07 สายบ้านคอกหมู - ท่าสวนยา ตำบลดอนมัน กว้าง 6 เมตร ยาว 3,176 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 19,185 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)