วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดาวลูกไก่ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2561
จ้างค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงานองคืการบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2561
จ้างค่าจ้างเหมาช่วยงานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2561
ซื้อค่าจัดซื้อท่อระบายน้ำ บ้านช่องแมว หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2561
ถมดินพร้อมปรับเกลี่ยพื้นที่ตามโครงการหนึ่งอปท. หนึ่งถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม
19  ธ.ค. 2561
ซื้อค่าจัดซื้อบ่อซีเมนต์ตามโครงการหนึ่งอปท. หนึ่งถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2561
ซื้อต้นไม้และดินปลูกตามโครงการหนึ่งอปท. หนึ่งถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2561
ซื้อค่าจัดท่อคอนกรีตตามโครงการหนึ่งอปท. หนึ่งถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อต้นไม้ตามโครงการหนึ่งอปท. หนึ่งถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง