วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดาวลูกไก่ ประจำเดือน สิงหาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู่ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2566
ซื้อเทียนพรรษา เครื่องไทยธรรมถวายพระสงฆ์ และเชิงเทียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2566
จ้างแก้ไขปรับปรุงระบบไฟฟ้าจาก Single Phase เป็นไฟ Three Phase โดย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2566
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) พร้อมติดตั้ง จำนวน 6 เครื่อง โดย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ก่อสร้าง เพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี พ.ศ. 2566 โดย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงเรียนช่องแมวพิทยา - บ้านนางแก้ว ทูลไธสง บ้านช่องแมว หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประปา - หนองโจร บ้านดอนสั้น หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง