วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 โดย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม ตามโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่บุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
จ้างเหมาทำผ้าปูโต๊ะ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการค่าจัดซื้อโต๊ะพับหน้าขาว สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2567
จ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก จากบ้านนางพรรณี ทอนไธสง - คลองอีสานเขียว หมู่ที่ 3 บ้านปลักแรต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2567
จ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก จากบ้านนายน้อย วรไธสง - บ้านนางอำไพ เหล่าพิทักษ์โยธิน หมู่ที่ 3 บ้านปลักแรต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสนาม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง