วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ต.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 และช่วงปิดภาคเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต. ดอนมัน และ ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนพร้อมปรับเกลี่ย ในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน จำนวน 4 รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ในการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  ก.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดาวลูกไก่ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู่ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง