วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ส.ค. 2561
จ้างค่าจ้างเหมาช่วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประจำเดือนสิงหาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2561
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2561
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดาวลูกไก่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดาวลูกไก่ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2561
เหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู่ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑
26  ก.ค. 2561
ซื้อค่าจัดซื้อต้นไม้ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2561
ซื้อค่าจัดซื้อต้นไม้ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบสำนักงาน อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2561
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุตามโครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2561
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2561
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุาำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง