วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ธ.ค. 2561
จ้างประเมินความพึงพอใจประชาชนที่มีต่อการให้้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.143-07 สายบ้านคอกหมู - ท่าสวนยา ตำบลดอนมัน กว้าง 6 เมตร ยาว 3,176 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 19,185 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  ธ.ค. 2561
จ้างค่าจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศศูนยืพัฒนาเด็กเล๋็กองคืการบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2561
จ้างค่าจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2561
จ้างค่าจ้างเหมาเครื่องปรับอากาศสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2561
ค่าจ้างเหมาช่วยงานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประจำเดือน ธันวาคม 2561
30  พ.ย. 2561
จ้างค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2561
จ้างค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2561
จ้างค่าจ้างเหมาช่วยงานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประจำเดือน ธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง