วันที่
ชื่อเรื่อง
1  พ.ย. 2561
จ้างค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2561
จ้างค่าจ้างเหมาช่วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2561
จ้างค่าจ้างเหมาช่วยงานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
จ้างค่าจ้างเหมาทำความสะอาด สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2561
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2561
ค่าจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2561
1  ต.ค. 2561
จ้างค่าจ้างเหมาช่วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประจำเดือนตุลาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู่ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดาวลูกไก่ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
จ้างค่าจ้างเหมาช่วยงานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประจำเดือนตุลาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง