วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.ย. 2561
ซื้อตู้เก็บเอกสารทรงสูง กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู่ ติดตั้งเหล็กดัด ประตู - หน้าต่าง อาคารเรียน) องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2561
ซื้อค่าจัดซื้อเครื่องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์แบบมือถือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2561
ซื้อค่าจัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้าแบบมือถือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
จ้างค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กคันคูหนองอ้อ บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านคอกหมู - บ้านท่าสวนยา นม.ถ.๑๔๓๐๗ และสายบ้านปลักแรต - โคกใหญ่ นม.ถ.๑๔๓๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก (สายข้างวัดบ้านช่องแมว-หนองยาง ด้านตะวันตก) บ้านหนองยาง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง