วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2561
ซื้อค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
จ้างค่าจ้างเหมาช่วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประจำเดือน กันยายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู่ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดาวลูกไก่ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2561
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (สี่แยกบ้านนายแหลม โพตะโก หน้าบ้านนางคำมูล หารโงน สิ้นสุดที่ดินนายบุญดี จันทรพรม) บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่าง ตามโครงการหนูน้อยเก่งรอบด้านพัฒนาการสมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2561
ซื้อซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ประกอบการอบรมตามโครงการหนูน้อยเก่งรอบด้านพัฒนาการสมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
จ้างประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการ IQ EQ เด็กอายุ ๐-๕ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการ IQ EQ เด็กอายุ ๐-๕ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง