วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ส.ค. 2561
ซื้อซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ประกอบการอบรมตามโครงการหนูน้อยเก่งรอบด้านพัฒนาการสมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
จ้างประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการ IQ EQ เด็กอายุ ๐-๕ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการ IQ EQ เด็กอายุ ๐-๕ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ประกอบการบรรยายตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการ IQ EQ เด็กอายุ ๐-๕ ปี ด้วยกิจกรรม กิน กอด เล่น เล่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2561
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2561
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2561
จ้างค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างตามโครงการส่งเสริมคูณธรรม จริยธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างรั้วบ่อกลบขยะ บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างรั้วรอบบ่อกลบขยะ บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างรั้วสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน บ้านลิ้นฟ้า หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง