วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.ค. 2561
ซื้อค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2561
ซื้อค่าจัดซื้อธงชาติ ธง วปร. พร้อมเสาธง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2561
ซื้อค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดาวลูกไก่ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ เด็กเล็กจำนวน ๒๖ คน เป็นเวลา ๒๐ วันทำการเรียนการสอน ในอัตราคนละ ๒๐ บาท/คน/วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู่ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ เด็กเล็กจำนวน ๕๒ คน เป็นเวลา ๒๐ วันทำการเรียนการสอน ในอัตราคนละ ๒๐ บาท/คน/วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2561
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2561
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2561
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต นม.ถ.14307 บ้านคอกหมู - บ้านท่าสวนยา (เริ่มต้นวัดบ้านปลักแรต สิ้นสุดระยะ 952 เมตร มาทางบ้านดอนสั้น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  มิ.ย. 2561
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต นม.ถ.14307 บ้านคอกหมู - บ้านท่าสวนยา (เริ่มต้นวัดบ้านปลักแรต สิ้นสุดระยะ 952 เมตร มาทางบ้านดอนสั้น)