วันที่
ชื่อเรื่อง
23  พ.ค. 2561
จ้างก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม (สำหรับครู) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู่ ตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างเสาธงชาติพร้อมลานเอนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู่ ตำบลดอนมัน อ.ประทาย จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2561
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนางเปรมวดี ต้นไธสง - คลองอีสานเขียว) บ้านดอนสั้น หมู่ที่ 4 ตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้าโรงเรียนปลักแรต-บ้านนางคำตา เสนอกลาง) บ้านดอนสั้น หมู่ที่ 4 ตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้าบ้านพักครู - สายบ้าน นายอุเทน เพ็ชรภูวงษ์) บ้านปลักแรต หมู่ที่ 3 ตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายบ้านนางพิกุล-บ้านนางเพ็ญนี) บ้านปลักแรต หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายสามแยกปู่ตา?ถนนท้ายหมู่บ้าน) บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 1 ตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2561
จ้างโครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง