วันที่
ชื่อเรื่อง
27  เม.ย. 2565
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภค - บริโภค สำหรับกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวเฝ้าระวังและสังเกตการณ์กรณีการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( โควิด -19 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2565
จ้างเหมารถบรรทุกขนย้ายวัสดุผิวทาง พร้อมรถตัก สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2565
ซื้อชุดตรวจคัดกรอง Antigen Test Kit (ATK) ตามโครงการป้องกันและเฝ้าระวังโรคระบาดในสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ทำความสะอาดตามโครงการป้องกันและเฝ้าระวังโรคระบาดในสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นม.ถ.143-03 บ้านปลักแรต หมู่ที่ 3 ตำบลดอนมัน จำนวน 2 ช่วง หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,150 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  มี.ค. 2565
ซื้อชุดตรวจคัดกรอง Antigen Test Kit (ATK) ตามโครงการป้องกันและเฝ้าระวังโรคระบาดในสถานศึกษา ศูนนย์พัฒนาเด็กเล็กดาวลูกไก่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการป้องกันและเฝ้าระวังโรคระบาดในสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดาวลูกไก่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2565
จ้างประกอบอาหารสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่กลับมารักษาตัวต่อที่ศูนย์พักคอยตำบลดอนมัน ( ศูนย์ CI) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภค - บริโภค เพื่อช่วยเหลือประชาชนในการดำรงชีพของกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวเฝ้าระวังและสังเกตการณ์กรณีการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง