วันที่
ชื่อเรื่อง
24  พ.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู่ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดาวลูกไก่ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2566
จ้างเหมาขุดลอกคลองสาธารณประโยชน์ สายดอนใหญ่ - หนองช่องแมว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดย กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง โดย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถเก็บขยะ หมายเลขทะเบียน ฆง 9408 นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ 001 - 56 - 0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 และช่วงปิดภาคเรียน สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลดอนมัน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต. ดอนมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2566
จ้างเติมผงเคมีถังดับเพลิง ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 15 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู่ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดาวลูกไก่ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง