วันที่
ชื่อเรื่อง
30  เม.ย. 2561
จ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู่ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาประกอวอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดาวลูกไก่ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2561
จ้างจ้างเหมารถปรับอากาศชั้น 1 ตามโครงการฝึกอบรมและการดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่มสตรี ผู้นำกลุ่เกษตร อสม.และหน่วยราชการที่เกียวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2561
ซื้อกระเป๋าเอกสารสำหรับผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมและการดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่มสตรี ผู้นำกลุ่มเกษตร ผู้นำอสม. และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2561
จ้างตกแต่งสถานที่โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและส่งเสริมสัปดาห์วันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2561
จ้างประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและส่งเสริมสัปดาห์วันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาตกแต่งสถานที่โครงการส่งเสริมงานประเพณีสงกรานต์ และสัปดาห์วันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2561
จ้างประกอบอาหารและอาหารว่างโครงการส่งเสริมงานประเพณีสงกรานต์ และสัปดาห์วันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2561
ซื้อค่าจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก (หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดาวลูกไก่) บ้านปลักแรต หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง