องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th
 
 
 


โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลดอนมัน ประจำปี 2563


วันอังคาร ที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลดอนมัน ประจำปี 2563 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฯ จำนวน 70 คน
การดำเนินโครงการฯ ดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
ขอขอบคุณท่านผู้นำทุกท่านที่ช่วยประสานงานและประชาสัมพันธ์โครงการฯ ตลอดจนผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่าน

2020-11-23
2020-11-12
2020-10-28
2020-10-27
2020-10-23
2020-10-21
2020-10-13
2020-10-07
2020-09-29
2020-09-24