องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 31 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรค์เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ [ 9 ต.ค. 2562 ]826
2 ช่องทางการตอบแบบวัดความรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก [ 16 พ.ค. 2562 ]97
3 ขอเชิญประชาชนชาวตำบลดอนมัน/ผู้ที่มารับการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 7 พ.ค. 2562 ]85
4 รายงานผลการดำเนินการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 2 เม.ย. 2562 ]120
5 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารท้องถิ่น) ระดับกลาง [ 21 ก.พ. 2562 ]127
6 แจ้งผลการดำเนินการร้องเรียน/ร้องทุกข์ หมู่ที่ 4 ขอขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ [ 14 ก.พ. 2562 ]65
7 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายและบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2562 [ 20 ธ.ค. 2561 ]234
8 ตารางการจ่ายเบี้ยยังชีพ เดือนธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 3 ธ.ค. 2561 ]192
9 ขอเชิญประชาชนชาวตำบลดอนมัน เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของ อบต.ดอนมัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 8 พ.ย. 2561 ]300
10 การประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.ดอนมัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 5 ต.ค. 2561 ]170
11 แจ้งผลการดำเนินการร้องเรียน/ร้องทุกข์ หมู่ที่ 4 [ 5 ก.ย. 2561 ]271
12 แจ้งผลการดำเนินการร้องเรียน/ร้องทุกข์ หมู่ที่ 6 [ 4 ก.ย. 2561 ]166
13 แจ้งผลการดำเนินการร้องเรียน/ร้องทุกข์ หมู่ที่ 1 [ 31 ส.ค. 2561 ]170
14 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 27 เม.ย. 2561 ]256
15 แจ้งผลการดำเนินการร้องเรียน/ร้องทุกข์ หมู่ที่ 3 [ 2 เม.ย. 2561 ]202
16 ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลสายบริหาร [ 30 ม.ค. 2561 ]293
17 ข่าวประชาสัมพันธ์ [ 4 ม.ค. 2561 ]476
18 แผนพัฒนาสี่ปี อบต.ดอนมัน แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 [ 25 ธ.ค. 2560 ]235
19 การดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ [ 7 ธ.ค. 2560 ]76
20 ประกาศ เรื่อง ปรับปรุงกระบวนการทำงานและระยะเวลาการให้บริการด้านการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 29 พ.ย. 2560 ]269
 
หน้า 1|2