องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th
 
 
 
  ตรวจมาตรฐาน LPA 2562
      

วันที่ 4 กรกฏาคม 2562 อบต.ดอนมัน รับตรวจมาตรฐาน LPA 2562 ณ ห้องประชุม อบต.ดอนมัน การดำเนินการเป็น...

  เข้าร่วมการประเมิน สถานศึกษาอย่างพอเพียง
      

วันที่ 4 ก.ค. 2562 เวลา 08.00 น.นางเรืองอุไร มาตย์นอก ผอ.กองคลัง รักษาราชการแทนปลัด อบต. ปฏิบัติห...

  พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในเขตพื้นที่เพื่อควบคุมโรคไข...
      

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. อบต.ดอนมัน ได้ลงที่พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในเขตพื้นที่เพื่อค...

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานอบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 


พระราชาผู้ทรงธรรม
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม

 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2560