องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th
 
 
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลดอนมัน [ 3 ธ.ค. 2561 ]100
2 แบบประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน [ 1 ต.ค. 2561 ]283
3 ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 7 ก.ย. 2561 ]261
4 แบบประเมินพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง [ 1 ก.ย. 2561 ]231
5 ข้อมูลด้าน Competency ของบุคลากรทุกตำแหน่ง [ 14 ส.ค. 2561 ]298
6 ข้อมูลทะเบียนประวัติพนักงาน [ 13 เม.ย. 2561 ]219
7 แผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 12 ม.ค. 2561 ]229
8 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร [ 13 ธ.ค. 2560 ]235
9 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) อบต.ดอมมัน [ 11 พ.ค. 2560 ]257
10 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย [ 3 เม.ย. 2560 ]228
11 คู่มือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน [ 15 มี.ค. 2560 ]218
12 แผนพัฒนาสี่ปี อบต.ดอนมัน พ.ศ. 2561-2564 [ 30 พ.ย. 2559 ]239