องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2560

กองการศึกษา


นางพิชญาอร  พลดงนอก
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศานาและวัฒนธรรม
   
นายพันเทพ บุไธสง
 
นักวิชาการศึกษา  
     
  นายฐิติพงศ์  สักลอ  
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา  
     
 นางสุริยงค์  เอนกลาง
 นางสาวรังสรรค์  สอนวงษ์แก้ว  นางสาวสุรินทร์ภรณ์  หงษ์ทอง
 ครูผู้ดูแลเด็ก  ครูผู้ดูแลเด็ก  ครูผู้ดูแลเด็ก
     
 นางสาวปนิดา  เวียนไธสง  นางสาวจุฬาลักษณ์  สารเอก  -
 ผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก