องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ดอนมัน
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงสร้างและการจัดการองค์กร มาตรา 7(1) [ 4 ม.ค. 2561 ]269
2 อำนาจหน้าที่และวิธีดำเนินงาน มาตรา 7(2) [ 3 ม.ค. 2561 ]278
3 สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร มาตรา 7(3) [ 2 ม.ค. 2561 ]271
4 กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง มาตรา 7(4) [ 1 ม.ค. 2561 ]262
5 พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 20 ก.ย. 2560 ]243
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน เรื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ [ 8 ก.พ. 2560 ]315
7 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ [ 12 ม.ค. 2560 ]319
8 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ [ 11 ม.ค. 2560 ]361
9 คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมันอำเภอประทายจังหวัดนครราชสีมา [ 15 ธ.ค. 2559 ]263
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมันเรื่อง ขั้นตอนและกำหนดระยะการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 15 ก.ค. 2558 ]373