องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2560

หัวหน้าส่วนราชการ

นางเรืองอุไร   มาตย์นอก
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
   
 นางประภาภรณ์  โนนม่วง  นางเรืองอุไร   มาตย์นอก
 หัวหน้างานสำนักปลัด  ผู้อำนวยการกองคลัง
   
 -ว่าง-  นางพิชญาอร  พลดงนอก
  ผู้อำนวยการกองช่าง  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศานาและวัฒนธรรม