องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th

 
 
 


รประชุมประชาคมผู้ใช้น้ำประปา บ.ปลักแรต ม.3


วันศุกร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. นางเรืองอุไร มาตย์นอก ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน เป็นประธานในการประชุมประชาคมผู้ใช้น้ำประปา บ.ปลักแรต ณ วัดปลักแรต โดยได้ชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ.2548 ให้ที่ประชุมประชาคมทราบ   การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2023-05-25
2023-05-24
2023-05-24
2023-05-11
2023-04-25
2023-04-21
2023-04-20
2023-04-18
2023-04-11
2023-04-07