องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา :www.donmun.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 154 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือปฏิบัติงานการรับยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 26 เม.ย. 2567 ]10
2 คู่มือการรับลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ [ 26 เม.ย. 2567 ]9
3 คู่มือปฏิบัติงานเบี้ยสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 26 เม.ย. 2567 ]7
4 คู่มือการลงทะเบียนขอรับสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 26 เม.ย. 2567 ]7
5 แบบคำขอเปลี่ยนแปลงวิธีการรับเงินสงเคราะห์ [ 26 เม.ย. 2567 ]9
6 แบบยืนยันสิทธิผู้สูงอายุ [ 26 เม.ย. 2567 ]8
7 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 27 มี.ค. 2567 ]15
8 กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร No Gift Policy พ.ศ. 2567 [ 8 มี.ค. 2567 ]13
9 งดเผาในพื้นที่โล่ง [ 22 ก.พ. 2567 ]22
10 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2567 [ 26 ม.ค. 2567 ]19
11 ประกาศเรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ... [ 5 ม.ค. 2567 ]5
12 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)ทำแบบสอบถามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของ อบต.ดอนมัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 4 ม.ค. 2567 ]57
13 ประกาศรายชื่อการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้มีสิทธฺสอบคัดเลือกบุคคล เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 2 ม.ค. 2567 ]25
14 ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy ประจำปี 2567 (ภาษาไทย) [ 25 ธ.ค. 2566 ]36
15 ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy ประจำปี 2567 (ภาษาอังกฤษ) [ 25 ธ.ค. 2566 ]28
16 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป [ 7 ธ.ค. 2566 ]17
17 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับที่ดินที่ถูกทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์ หรือปล่อยให้เป็นที่รกร้างว่างเปล่าให้ตกเป็นของรัฐ พ.ศ. 2522 [ 6 ธ.ค. 2566 ]37
18 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขอให้เจ้าของที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์รีบเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน [ 6 ธ.ค. 2566 ]28
19 ประกาศบัญชีราคาประเมินที่ดินและแผนที่ประกอบการประเมินราคาที่ดิน รอบบัญชี พ.ศ. 2566 - 2569 (เพิ่มเติม) ตามพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562 [ 29 พ.ย. 2566 ]25
20 ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 [ 16 พ.ย. 2566 ]22
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8