องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th

 
 
ติดต่อ - สอบถาม

  ชื่อ + นายอภินันท์  มโนรมย์
  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน
  โทรศัพท์ + 081-944-1055
  อีเมล์ + admin@donmun.go.th
  ชื่อ + นางเรืองอุไร   มาตย์นอก
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

โทรศัพท์ + 088-354-1862
  อีเมล์ + admin@donmun.go.th
  ชื่อ + นายประภาภรณ์  โนนม่วง
  ตำแหน่ง + หัวหน้างานสำนักปลัด
  โทรศัพท์ + 081-667-2442
  อีเมล์ + admin@donmun.go.th
  ชื่อ + นางเรืองอุไร   มาตย์นอก
  ตำแหน่ง +  ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + 088-354-1862
  อีเมล์ + admin@donmun.go.th
  ชื่อ + -ว่าง-
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ + 044-756560
  อีเมล์ + admin@donmun.go.th
  ชื่อ + นางพิชญาอร  พลดงนอก
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศานาและวัฒนธรรม
  โทรศัพท์ + 098-103-7807
  อีเมล์ + admin@donmun.go.th

   
       องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน
   อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180
     โทร 044-756560 /โทรสาร 044-756561
     
     
 
     
     
     
     
 
     
     
     
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180
โทรศัพท์ 044-756560 / โทรสาร 044-756561
E-mail : admin@donmun.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign