องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th

 
 
 


พ่นหมอกควันป้องกันและกำจัดยุงลายในเขตพื้นที่ เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก บ.ช่องแมว ม.2


วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ได้ลงที่พ่นหมอกควันป้องกันและกำจัดยุงลายในเขตพื้นที่ เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก บ.ช่องแมว ม.2 ตามที่ได้รับแจ้งจากรพ.สต.คอกหมู การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2023-05-25
2023-05-24
2023-05-24
2023-05-11
2023-04-25
2023-04-21
2023-04-20
2023-04-18
2023-04-11
2023-04-07