องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา :www.donmun.go.th

 
 
 


พ่นหมอกควันป้องกันและกำจัดยุงลายในเขตพื้นที่ เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก บ.ช่องแมว ม.2


วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ได้ลงที่พ่นหมอกควันป้องกันและกำจัดยุงลายในเขตพื้นที่ เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก บ.ช่องแมว ม.2 ตามที่ได้รับแจ้งจากรพ.สต.คอกหมู การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2024-04-17
2024-04-17
2024-04-16
2024-04-16
2024-04-15
2024-04-15
2024-04-14
2024-04-14
2024-04-13
2024-04-12