องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา :www.donmun.go.th

 
 
 


โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่รับผิดชอบตำบลดอนมัน


วันที่ 8 กรกฏาคม 2562   องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ได้ดำเนินโครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ในเขตพื้นที่รับผิดชอบตำบลดอนมัน ประจำปีงบประมาณ 2562
การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2024-06-05
2024-06-03
2024-05-31
2024-05-31
2024-05-30
2024-05-29
2024-05-28
2024-05-28
2024-05-27
2024-05-24