องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th

 
 
 


โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่รับผิดชอบตำบลดอนมัน


วันที่ 8 กรกฏาคม 2562   องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ได้ดำเนินโครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ในเขตพื้นที่รับผิดชอบตำบลดอนมัน ประจำปีงบประมาณ 2562
การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2023-05-25
2023-05-24
2023-05-24
2023-05-11
2023-04-25
2023-04-21
2023-04-20
2023-04-18
2023-04-11
2023-04-07