องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา :www.donmun.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพแก่บุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564


โครงการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพแก่บุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564
ระหว่างวันที่ 17 - 18 มีนาคม 2564
ณ บ้านดินวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว
จังหวัดนครราชสีมา
โดย องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน
อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

2024-05-08
2024-05-08
2024-05-01
2024-04-30
2024-04-29
2024-04-22
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-17
2024-04-17