องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th

 
 
 


ธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด จากหมู่ 4 บ้านดอนสั้น


วันที่ 10 สิงหาคม 2564
💗💗💗💗ธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด จากหมู่ 4 บ้านดอนสั้น นำโดย
- นายคาน เต็งตังรัมย์ ผู้ใหญ่บ้าน
- นางเปรมวดี ต้นไธสง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
- นางลำใย รักษาชาติ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
- นายไสว จิตต์นอก ผรส.
บริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือพี่น้อง ต.ดอนมันดังนี้
- ไก่บ้าน จำนวน 2 ตัวใหญ่
- ต้นหอมผักชี จำนวน 1 ถุงใหญ่
- ขนมหวาน จำนวน 8 ถุง
💝💝💝💝ธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิดจากหมู่ 3 บ้านปลักแรต นำโดย
- นางปารีณา มากพูน ผู้ใหญ่บ้าน
- นางขวัญพร วงษ์บุตร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
-นางละออ หีบไธสง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
-นายสมัย มาตรนอก ผรส.
บริจาคเงิน จำนวน 500 บาท
💗💗💗💗 ธารนำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิดจากหมู่ 1 บ้านหนองอ้อ นำโดย
- นายบุญเลิง ธงไธสง ผู้ใหญ่บ้าน
- นายรุ้ง เที่ยงพร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
- นางดวง ปะมาคะเต ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
- นายชำนาญ เชื้อบัญฑิต ผรส.
บริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือพี่น้อง ต.ดอนมัน ดังนี้
- เงิน จำนวน 1000 บาท
- ไก่บ้าน จำนวน 4 ตัวใหญ่
- น้ำจำนวน 4 แพ็ค
- นม จำนวน 1 แพ็ค
- มาม่า จำนวน 1 แพ็ค
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
อบต. ดอนมันขอขอบพระคุณธารน้ำใจจากผู้ใจบุญทุกท่าน🙂🙂🙂

2023-05-25
2023-05-24
2023-05-24
2023-05-11
2023-04-25
2023-04-21
2023-04-20
2023-04-18
2023-04-11
2023-04-07