องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th

 
 
 


โครงการขับเคลื่อนเศษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศษฐกิจBCG


วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

        นายไพบูลย์ ปาสาเลา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด

ด้วยเศรษฐกิจ BCG ตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ 

คณะวิศวกรรมศาตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนในตำบลดอนมัน

2022-11-09
2022-10-13
2022-09-29
2022-09-26
2022-09-15
2022-09-13
2022-09-04
2022-08-31
2022-08-25
2022-08-19