องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th

 
 
 


โครงการขับเคลื่อนเศษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศษฐกิจBCG


วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

        นายไพบูลย์ ปาสาเลา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด

ด้วยเศรษฐกิจ BCG ตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ 

คณะวิศวกรรมศาตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนในตำบลดอนมัน

2023-11-01
2023-10-31
2023-10-27
2023-10-26
2023-10-24
2023-10-24
2023-10-23
2023-10-20
2023-10-16
2023-10-12