องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th

 
 
 


พิธีมอบกระเบือ จำนวน 25 ตัว ให้กับเกษตรกรตำบลดอนมัน จำนวน 25 ราย


วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยการนำของ นายอภินันท์ มโนรมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน นางเรืองอุไร มาตย์นอก

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ร่วมกับ

ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอประทาย จัดพิธีมอบกระเบือ จำนวน 25 ตัว ให้กับเกษตรกรตำบลดอนมัน จำนวน 25 ราย

เพื่อให้เกษตรกรยืมเพื่อการผลิต ตามโครงการธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ โดยมี นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี นายณัฐวุฒิ วิกรมไกรกิตต์

ปลัดอำเภอประทาย นายอัครวัฒน์ กุลเฉลิมพัฒน์ ประธานชมรมนายก อปท.อำเภอประทาย

และนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอประทาย หัวหน้าส่วนราชการ

สำนักงานเกษตรอำเภอประทาย

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอประทาย

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอประทาย

ตู้ยามโคกกลาง - ดอนมัน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น เกษตรกร โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลดอนมัน

รพสต.คอกหมู เจ้าหน้าที่ อบต.ดอนมัน

เเละแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ร่วมพิธีมอบกระบือ

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา





2023-03-15
2023-02-17
2023-01-14
2022-12-26
2022-12-12
2022-12-05
2022-11-14
2022-11-09
2022-10-13
2022-09-29