องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th

 
 
 


โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕


 วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน  ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

          นายอภินันท์  มโนรมย์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประธานเปิดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เพื่อพัฒนาบุคลากร ให้สามารถนำความรู้ มาพัฒานางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีใจรักงานที่ทำ มีความเป็นผู้นำ มีทัศนะคติที่ดีต่องาน มีทัศนะคติที่ดีต่อผู้บริหารและเพื่อร่วมงาน
        ในการนี้  ได้รับเกียรติจาก ท่านพระครูธรรมพัฒนาทร เจ้าอาวาสวัดป่าประชาชื่น บรรยายธรรม เรื่องหลักจริยธรรมในการเป็นข้าราชการที่ดี การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  และนายพุฒิพงศ์  ภคเลิศพิบูลย์ ท้องถิ่นอำเภอประทาย บรรยายให้ความรู้เรื่องบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก สภา อบต. ข้าราชการและพนักงานจ้าง หลักคุณธรรมจริยธรรม ของนักการเมืองที่ดี

       

2024-02-23
2024-02-21
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-15
2024-02-15
2024-02-14