องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th

 
 
 


โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก


วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป

           นายอภินันท์ มโนรมย์ นายก อบต.ดอนมัน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬา ศพด. สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้พัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัยของเด็กปฐมวัย

2024-02-23
2024-02-21
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-15
2024-02-15
2024-02-14