องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา :www.donmun.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร

 
นายอภินันท์  มโนรมย์
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน
โทร 081-944-1055

 
 นายไพบูลย์  ปาสาเลา
นายมานพ บุไธสง
 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน
โทร 082-1577017 โทร 081-072-0814

นายพิเชษฐ์  เสนอกลาง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน
โทร 084-375-6490
จ่าเอกบรรจง  ชาติพันธ์จันทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน
โทร 091-345-8318
   
 นางประภาภรณ์  โนนม่วง  นางเรืองอุไร   มาตย์นอก
 หัวหน้างานสำนักปลัด  ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร 081-667-2442 โทร 088-354-1862
   
นางประภาภรณ์  โนนม่วง  นางพิชญาอร  คูตระกูล
หัวหน้างานสำนักปลัด รักษาการเเทน
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศานาและวัฒนธรรม
ผู้อำนวยการกองช่าง โทร 098-103-7807
 โทร 081-667-2442
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180
โทรศัพท์ 044-756560 / โทรสาร 044-756561
E-mail : admin@donmun.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign