องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร

 
นายอภินันท์  มโนรมย์
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน
โทร 081-944-1055

 
 นายไพบูลย์  ปาสาเลา
นางสาวยุวดี  นวลฉวี
 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน
โทร 082-1577017 โทร 091-414-4629

นายพิเชษฐ์  เสนอกลาง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน
โทร 084-375-6490
นางเรืองอุไร  มาตย์นอก
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน
โทร 088-354-1862
   
 นางประภาภรณ์  โนนม่วง  นางเรืองอุไร   มาตย์นอก
 หัวหน้างานสำนักปลัด  ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร 081-667-2442 โทร 088-354-1862
   
-ว่าง-
 นางพิชญาอร  พลดงนอก
  ผู้อำนวยการกองช่าง  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศานาและวัฒนธรรม
 โทร
โทร 098-103-7807
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180
โทรศัพท์ 044-756560 / โทรสาร 044-756561
E-mail : admin@donmun.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign