องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th

 
 
สำนักงานปลัด 
นางประภาภรณ์  โนนม่วง 
หัวหน้างานสำนักปลัด 
นางบัวริน   ฤทธิพิษ
นางสาวกนกวรรณ  ซาเหลา
นางสาวพิไลลักษ์  ศักดิ์ภัทรกุลชัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
  นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ
นักพัฒนาชุมชน
 ชำนาญการ
-ว่าง-
นางสาวเบญญา  ผาอินทร์
จ.อ.เทพพิทักษ์  พรมดอนก่อ
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน
นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน

นางสาวลัดดา  ตราสิงห์
นางสาวนิตยา หมั่นสระเกษ
    นางสาวธนิษฐา  วรรณกัมมิโก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
      ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบาย ฯ

    นางสาวพิลาวรรณ  ศรีนานอก


            คนงานทั่วไป
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180
โทรศัพท์ 044-756560 / โทรสาร 044-756561
E-mail : admin@donmun.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign