องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th

 
 
สำนักงานปลัด 
นางประภาภรณ์  โนนม่วง 
หัวหน้างานสำนักปลัด 

นางสาวกนกวรรณ ซาเหลา
-ว่าง- นางบัวริน   ฤทธิพิษ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นักจัดการงานทั่วไป
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 ชำนาญการ

-ว่าง-
นางสาวพิไลลักษ์  ศักดิ์ภัทรกุลชัย
จ.อ.เทพพิทักษ์  พรมดอนก่อ
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวลัดดา  ตราสิงห์


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180
โทรศัพท์ 044-756560 / โทรสาร 044-756561
E-mail : admin@donmun.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign