องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th

 
 
สำนักงานปลัด 
นางประภาภรณ์  โนนม่วง 
หัวหน้างานสำนักปลัด 
นางบัวริน   ฤทธิพิษ
นางสาวกนกวรรณ  ซาเหลา
นางสาวพิไลลักษณ์  ศักดิ์ภัทรกุลชัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
  นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ
นักพัฒนาชุมชน
 ชำนาญการ
นางสาวเบญญา  ผาอินทร์
จ.อ. พิศาล  ชัยหงษ์ นางสาวภคอร  พิรักษา
นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
ปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน

นางสาวลัดดา  ตราสิงห์
นางสาวนิตยา หมั่นสระเกษ
    นางสาวธนิษฐา  วรรณกัมมิโก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
      ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบาย ฯ

    นางสาวพิลาวรรณ  ศรีนานอก


            คนงานทั่วไป
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180
โทรศัพท์ 044-756560 / โทรสาร 044-756561
E-mail : admin@donmun.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign