องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th

 
 
กองคลัง


นางเรืองอุไร   มาตย์นอก
ผู้อำนวยการกองคลัง
     
 นางตะวันฉาย  สังฆมณี
นางสาวธิรัญดา เรืองศักดิ์
 นางขวัญธิดา  บุญศิริ
นักวิชาการพัสดุ
ชำนาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ
 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ชำนาญงาน
   

นางสาววนิดา ศรีนานอก นางสาววันเพ็ญ  แม่สอนลา นางสาวอภิญญา  สุวิชา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
 
 
   
 
   
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180
โทรศัพท์ 044-756560 / โทรสาร 044-756561
E-mail : admin@donmun.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign