องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th

 
 
กองการศึกษา


นางพิชญาอร  พลดงนอก
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศานาและวัฒนธรรม

 
 

นายตระกูล จุมพลมา
 

นักวิชาการศึกษา
โทร.081-3606495
 
 
 
  นายฐิติพงศ์  สักลอ  

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา  
     
 นางสุริยงค์  เอนกลาง
 นางสาวรังสรรค์  สอนวงษ์แก้ว  นางสาวสุรินทร์ภรณ์  หงษ์ทอง
 ครูผู้ดูแลเด็ก  ครูผู้ดูแลเด็ก  ครูผู้ดูแลเด็ก
 
 

      นางสาวจุฬาลักษณ์  มะโนรมย์
นางสาวมิรันตี  ดวงสิมมา

               ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180
โทรศัพท์ 044-756560 / โทรสาร 044-756561
E-mail : admin@donmun.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign