องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

 สภาพทั่วไป

          ตำบลดอนมัน  ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่  พ.ศ. 2457  เมื่อปี พ.ศ. 2509   โดยแยกจากตำบลประทาย   มีหมู่บ้านในเขตปกครอง  18  หมู่บ้าน   และปี พ.ศ. 2533  ได้แยกหมู่บ้านในเขตการปกครอง  ออกเป็นตำบลโคกกลาง   ปัจจุบันมี  10  หมู่บ้าน  ประชากรส่วนใหญ่พูดภาษาถิ่น (ไทยโคราชและไทยอีสาน)

ที่ตั้ง (แสดงที่ตั้งและระยะห่างจากอำเภอ)

ตำบลดอนมัน   เป็นตำบล  1  ใน 13  ตำบล  ของอำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา   ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน   ตั้งอยู่ละติจูดที่ 15 องศา 28 ลิปดา 9.8 ฟิลิปดา  ลองติจูดที่ 102 องศา 47 ลิปดา 52.4 ฟิลิปดา สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง 129 เมตร ตั้งบริเวณที่สาธารณะประโยชน์ (โนนเพ็ดสาธารณประโยชน์  หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง   เลขที่  27744 บ้านลิ้นฟ้า  หมู่ที่ 9)   เนื้อที่ประมาณ  13  ไร่  1 งาน  69  ตารางวา     ทำตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอประทาย  อยู่ห่างจากอำเภอประทายประมาณ  13  กิโลเมตร  ห่างจากตัวจังหวัดนครราชสีมา  129  กิโลเมตร   และห่างจากกรุงเทพมหานคร  498  กิโลเมตร


       อาณาเขต   (แสดงเนื้อที่โดยประมาณเป็นตารางกิโลเมตรและไร่)

      ตำบลดอนมัน    มีเนื้อที่ทั้งหมด  37  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  23,125  ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับหน่วยการปกครองท้องถิ่นอื่น ๆ   ดังนี้คือ

-   ทิศเหนือ           ติดต่อกับ    ตำบลตลาดไทร   อำเภอประทาย    จังหวัดนครราชสีมา
-   ทิศใต้               ติดต่อกับ    ตำบลโนนอุดม    อำเภอเมืองยาง    จังหวัดนครราชสีมา
-   ทิศตะวันออก      ติดต่อกับ    ตำบลกู่สวนแตง  อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์   จังหวัดบุรีรัมย์
                               และ  ตำบลละหานปลาค้าว   อำเภอเมืองยาง  จังหวัดนครราชสีมา

-   ทิศตะวันตก        ติดต่อกับ   ตำบลโคกกลาง อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา


ลักษณะภูมิประเทศ

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม  มีลำน้ำสายหลักที่ไหลผ่านคือ  ลำน้ำลำสะแทด  และลำแอกไหลมาบรรจบกันทางทิศเหนือของบ้านหนองอ้อ   หมู่ที่ 1   และบ้านดอนสั้น   หมู่ที่ 4  ทางทิศเหนือของตำบล  และมีพื้นที่ความลาดเอียงเล็กน้อย  มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มเหมาะสำหรับตั้งบ้านเรือน   (หมู่บ้าน)  วัด   โรงเรียน  และที่สาธารณะสำหรับเลี้ยงสัตว์  อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล  140  เมตร  >> อ่านต่อ

 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180
โทรศัพท์ 044-756560 / โทรสาร 044-756561
E-mail : admin@donmun.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign