องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

นางเรืองอุไร   มาตย์นอก
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน
โทร 088-354-1862
   
 นางประภาภรณ์  โนนม่วง  นางเรืองอุไร   มาตย์นอก
 หัวหน้างานสำนักปลัด  ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร 081-667-2442 โทร 088-354-1862

 
ว่าง
 นางพิชญาอร  คูตระกูล
  ผู้อำนวยการกองช่าง  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศานาและวัฒนธรรม
 
โทร 098-103-7807
     
             
       
 
     
       นางสาวสุทิน  ฤทธิโภค  
        
                                    นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ
 
 
     
     
     
     
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180
โทรศัพท์ 044-756560 / โทรสาร 044-756561
E-mail : admin@donmun.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign