องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

จ่าเอกบรรจง   ชาติพันธ์จันทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน
โทร 091-345-8318
   
 นางประภาภรณ์  โนนม่วง  นางเรืองอุไร   มาตย์นอก
 หัวหน้างานสำนักปลัด  ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร 081-667-2442 โทร 088-354-1862

 
จ่าเอกบรรจง   ชาติพันธ์จันทร์  นางพิชญาอร  คูตระกูล
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน
รักษาราชการเเทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศานาและวัฒนธรรม
 โทร 091-345-8318
โทร 098-103-7807
  
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180
โทรศัพท์ 044-756560 / โทรสาร 044-756561
E-mail : admin@donmun.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign