องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

จ่าเอกบรรจง   ชาติพันธ์จันทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน
โทร 091-345-8318
   
 นางประภาภรณ์  โนนม่วง  นางเรืองอุไร   มาตย์นอก
 หัวหน้างานสำนักปลัด  ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร 081-667-2442 โทร 088-354-1862

 
นางประภาภรณ์  โนนม่วง  นางพิชญาอร  คูตระกูล
  หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการเเทน  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศานาและวัฒนธรรม
 ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร 098-103-7807
โทร 081-667-2442  
       
       นางสาวสุทิน  ฤทธิโภค
     นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180
โทรศัพท์ 044-756560 / โทรสาร 044-756561
E-mail : admin@donmun.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign