องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th

 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

1ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

 

1.1แนวทางการพัฒนาด้านคมนาคม

1.2แนวทางการพัฒนาไฟฟ้า

1.3แนวทางการพัฒนาการประปา

1.4แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

 

2.1แนวทางการสนับสนุนพัฒนาระบบการศึกษาและ

เพิ่มศักยภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2.2 แนวทางการสนับสนุนการศึกษาในสถานศึกษาและนอกระบบการศึกษา

 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม

 

3.1 แนวทางการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ,

ผู้พิการ, ผู้ด้อยโอกาส, ผู้ติดเชื้อเอดส์

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

 

4.1 แนวทางการพัฒนาและสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงอายุ

4.2 แนวทางการพัฒนาและสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มองค์กรสตรีและกลุ่มเยาวชน

4.3 แนวทางการสืบสานและจรรโลงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา

4.4 แนวทางการสืบสานประเพณีท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

 

5.1 แนวทางการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

5.2 แนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านสาธารณสุข

5.3 แนวทางการส่งเสริมด้านสุขภาพ

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรปศุสัตว์และผ้าไหม

 

6.1 แนวทางการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการและพัฒนาการเพิ่มมูลค่าผลผลิต

6.2 แนวทางการพัฒนาระบบข้อมูลสารด้านการเกษตรและปศุสัตว์

6.3 แนวทางการส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

 

7.1 แนวทางการสนับสนุนและส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ

8. ยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 

8.1 แนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

9. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ

 

9.1 แนวทางการจัดโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพบรรลุตามนโยบายการบริหารอย่างโปร่งใส   ตรวจสอบได้

9.2 แนวทางการส่งเสริมศักยภาพท้องถิ่นทุก ๆด้านตามหลักบริหารจัดการที่ดี

 

10.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

10.1 แนวทางการส่งเสริมการเฝ้าระวังภาวะน้ำท่วม ภัยแล้ง โดยชุมชน

10.2 แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน/ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน

10.3 แนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย , ปัญหาขยะ, การบุกรุกที่สาธารณะการอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าชุมชน

 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180
โทรศัพท์ 044-756560 / โทรสาร 044-756561
E-mail : admin@donmun.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign