องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ


 

การเกษตรดี มากมีแหล่งน้ำ ระบบโครงสร้างสมบูรณ์

เพิ่มพูนคุณภาพชีวิต น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความเท่าเทียมในสังคม

 

  วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

          เราจะทำงานด้วยความมุ่งมั่น เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของเราอย่างมีระบบและต่อเนื่องโดยยึดประชาชนเป็นหลัก
และศูนย์กลางในการพัฒนา
เราจะบริหารงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชน
ประหยัด มีประสิทธิภาพ  และมีประสิทธิผล

 

 พันธกิจองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

๑. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ให้มีมาตรฐาน และครอบคลุมทั่วถึง
๒. บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการบริการประชาชน
๓. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตามอำนาจหน้าที่ ให้สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาได้ ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
๔. พัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการท้องถิ่น ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแก่ประชาชน พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรในองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน
๕. สร้างและส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการเกษตร ส่งเสริมการวางแผนการผลิตสินค้าด้านการเกษตร และเพิ่มคุณภาพผลผลิตทางด้านการเกษตร
๖. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้เข้มแข็ง ให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพแก่ประชาชนให้สามามารถประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๗. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้พอเพียง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๘. พัฒนาการจัดการสาธารณสุข เสริมสร้างศักยภาพสาธารณสุขภายในตำบลเพื่อแก้ไขปัญหาสุขอนามัยภายในตำบล 
๙. เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180
โทรศัพท์ 044-756560 / โทรสาร 044-756561
E-mail : admin@donmun.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign