องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th

 
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๖๒ [ 4 มี.ค. 2563 ]26
2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๕๔ [ 21 ก.พ. 2562 ]26
3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ [ 15 ก.พ. 2562 ]46
4 พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท.พ.ศ.2542 [ 14 ก.พ. 2562 ]29
5 ระเบียบ มท ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๕๕๙ ฉ ๓ [ 8 ก.พ. 2562 ]44
6 ระเบียบ มท ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๕๕๙ ฉ ๒ [ 6 ก.พ. 2562 ]42
7 ระเบียบ มท ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๕๔๘ [ 4 ก.พ. 2562 ]29
8 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ [ 10 ม.ค. 2562 ]22
9 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ [ 9 ม.ค. 2562 ]26
10 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ [ 9 ม.ค. 2562 ]27
11 คู่มือปฏิบัติงานการประชุมสภาท้องถิ่น [ 28 ธ.ค. 2561 ]26
12 การแปรญัตติข้อบัญญัติงบประมาณ [ 28 ธ.ค. 2561 ]23
13 รวมกฏหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ [ 1 พ.ย. 2561 ]42