องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา :www.donmun.go.th

 
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เดือนเมษายน 2566 [ 30 เม.ย. 2566 ]60
2 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เดือนมีนาคม 2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]56
3 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เดือน มกราคม 2566 [ 31 ม.ค. 2566 ]53
4 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เดือน พฤศจิกายน 2565 [ 30 พ.ย. 2565 ]44
5 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เดือนตุลาคม 2565 [ 31 ต.ค. 2565 ]65
6 พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๖๒ [ 4 มี.ค. 2563 ]94
7 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๕๔ [ 21 ก.พ. 2562 ]92
8 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ [ 15 ก.พ. 2562 ]128
9 พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท.พ.ศ.2542 [ 14 ก.พ. 2562 ]94
10 ระเบียบ มท ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๕๕๙ ฉ ๓ [ 8 ก.พ. 2562 ]115
11 ระเบียบ มท ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๕๕๙ ฉ ๒ [ 6 ก.พ. 2562 ]109
12 ระเบียบ มท ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๕๔๘ [ 4 ก.พ. 2562 ]85
13 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ [ 10 ม.ค. 2562 ]79
14 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ [ 9 ม.ค. 2562 ]91
15 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ [ 9 ม.ค. 2562 ]97
16 คู่มือปฏิบัติงานการประชุมสภาท้องถิ่น [ 28 ธ.ค. 2561 ]87
17 การแปรญัตติข้อบัญญัติงบประมาณ [ 28 ธ.ค. 2561 ]88
18 รวมกฏหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ [ 1 พ.ย. 2561 ]134